none

Informacja o ochronie danych osobowych

Multiplay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie, adres siedziby: ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418089, NIP: 9691605577, REGON: 24291725400000, dalej jako „Administrator”, informuje, że:
  • 1. jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe. Współadministratorami danych są należące do Grupy Multiplay spółki: G-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie, adres siedziby: ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001071588, NIP: 9691313834, REGON: 277897946; CZARNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 45-837 Opole, ul. Wspólna, nr 1, lok. O, NIP 6351766819, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001051470, REGON: 240695045, Kapitał zakładowy wniesiony 500 000,00 zł.; CITYMEDIA NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, adres siedziby: ul. Wspólna 1/o, 45-837 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464579, NIP: 7543073231, REGON: 161532195, kapitał zakładowy: 67.000,00 zł;
  • 2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem pocztowym Multiplay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie (tj. ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów), telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 44 28 018 lub pod adresem e-mail: . Administrator i współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych, na podstawie art. 26 ust. 1 RODO uzgodnili jednak, że za kontakt z Państwem w sprawie danych osobowych i za realizację praw osób, których dane dotyczą odpowiada Multiplay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów może być na wniosek udostępniona podmiotom, których dane dotyczą;
  • 3. Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć (i) przekazywania informacji handlowej o produktach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia i wykonania umowy oraz podejmowania czynności przed jej zawarciem (iii), rozpatrzenia reklamacji;
  • 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, ww. współadministratorzy w zakresie, w jakim ich działalności dotyczy zapytanie oraz ewentualnie nasi kontrahenci, z działalnością których związana jest reklamacja czy zapytanie. Wszyscy odbiorcy zobowiązani są do zachowania w poufności otrzymanych danych;
  • 5. jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/i zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania, bądź dłuższy okres przetwarzania wynikać będzie z charakteru Pani/a zapytania;
  • 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niektórych zapytań nie będziemy w stanie zrealizować, jeśli wymaganych przez nas danych nie otrzymamy np. nie zweryfikujemy, czy istnieje możliwość świadczenia przez nas usług jeśli nie zostanie nam podany adres, pod którym usługę mielibyśmy świadczyć;
  • 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą od nas dalszego przetwarzania;
  • 8. przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych, o ile przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub współadministratorów. Po wniesieniu takiego sprzeciwu, Administrator i współadministratorzy nie będą już mogli przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażą, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • 9. Pana/i dane nie będą automatycznie przetwarzana ani profilowane;
  • 10. ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że naruszono Państwa prawa.