none

Informacja


Drodzy Abonenci,
w związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, musimy wprowadzić modyfikacje w łączących nas z Wami umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz w regulaminie, na podstawie którego świadczymy te usługi. Poniżej wyjaśniamy, jaki jest zakres zmian, ale już teraz uspokajamy, że modyfikacje nie nałożą na Was nowych obowiązków i nie spowodują wzrostu opłat, a jedynie zwiększą zakres przysługujących Wam uprawnień.

ZMIANY W UMOWIE
Na początku przedstawimy zmiany, które wprowadzamy w dokumencie umowy:
Po pierwsze, będziecie mogli złożyć oświadczenie o: (1) wypowiedzeniu umowy, (2) rozwiązaniu umowy, (3) odstąpieniu od umowy lub od zmiany umowy, (4) braku woli przedłużenia na czas nieokreślony umowy zawartej na czas określony:
• dzwoniąc do nas na numer: 323020606 lub
• przesyłając do nas wiadomość e-mail na adres: bok@multiplay.pl ze swojego adresu e-mail, który pozwoli nam zweryfikować Waszą tożsamość.

Dalej będziecie mogli złożyć te oświadczenia w formie pisemnej. Jeśli jedno z tych oświadczeń złożycie w innej formie niż pisemna, to potwierdzimy jego przyjęcie na trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia i wskażemy nazwę usługi będącej przedmiotem oświadczenia, dzień jego otrzymania i dzień rozwiązania umowy. W tym przypadku, niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomimy Was, że je otrzymaliśmy albo w rozmowie telefonicznej, albo przez wiadomość mailową.
Po drugie, jeśli Wasza umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania przekształci się automatycznie w umowę zawartą na czas nieokreślony, to taką umowę będziecie mogli wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia ponosić będziecie jedynie koszty świadczenia tych usług telekomunikacyjnych, których będzie dotyczyła umowa.
Przed przekształceniem umowy w zawartą na czas określony, skontaktujemy się z Wami (nie później niż na 30 dni przed przekształceniem) i przypomnimy Wam na trwałym nośniku (przez SMS, iBOK lub wiadomość e-mail, a jeśli nie zgodziliście się na otrzymywanie od nas informacji w tej formie, to otrzymacie od nas pismo) o tym, że umowa się przedłuży na czas nieokreślony oraz o tym, jak ją rozwiązać. Przedstawimy także najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi możecie być zainteresowani.
Jeśli udzieliliście nam zgody na marketing naszych usług, to po przekształceniu umowy w zawartą na czas nieokreślony, będziemy się z Wami kontaktować co najmniej jeden raz w roku, po to, aby przedstawić najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi możecie być zainteresowani.

ZMIANY W REGULAMINIE
Kolejne zmiany dotyczą regulaminu świadczenia przez nas usług i są one następujące.
Po pierwsze, jeśli korzystacie z usługi telefonii, to będziecie mogli przenieść swój do sieci innego operatora także po rozwiązaniu z nami umowy przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania umowy. Można zrzec się tego prawa – w tym celu prosimy o kontakt z nami.
Po drugie, jeśli korzystacie z usługi mobilnego Internetu albo mobilnej telefonii, które są rozliczane na podstawie zużytych danych/czasu połączeń, to będziecie mogli na bieżąco kontrolować zużycie. Jak to zrobić opisujemy tutaj: www.multiplay.pl
Jeśli przekroczycie podstawowy pakiet danych/czas połączeń przyznany Wam w ramach wybranego pakietu taryfowego, to poinformujemy Was o tym za pomocą wiadomości SMS wysyłanych przez system na Kartę SIM.
Po trzecie, jeśli korzystacie z usługi dostępu do Internetu świadczonej w sieci stacjonarnej i zdecydujecie się zmienić dostawcę tej usługi, to zyskujecie prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi. W praktyce oznacza to, że nowy dostawca usługi musi aktywować usługę w najkrótszym możliwym, uzgodnionym z Wami, terminie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia łączącej nas umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku – my zaś będziemy do tej daty świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach. Jeżeli nie dojdzie do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po naszej stronie, będzie Wam przysługiwać jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych. Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, w którym miało dojść do zmiany dostawcy usługi, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi. Dodatkowo, w przypadku gdy zapewniamy Wam dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z naszą nazwą handlową lub znakiem towarowym, możecie żądać od nas zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z nami.

DODATKOWE INFORMACJE
Podkreślamy, że wyżej opisane zmiany wejdą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r. Jeśli ich nie akceptujesz, możesz do tego dnia wypowiedzieć zawartą z nami umowę. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na aktualnych zasadach, czyli w formie pisemnej. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, jeśli skorzystasz z prawa do wypowiedzenia umowy, a była ona zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, to spowoduje to konieczność zwrotu przyznanych ulg w wysokości wyliczonej w sposób określony w umowie.